Logo-Fanbased-250

 

Algemene voorwaarden Fanbased B.V.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Fanbased B.V. (verder Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2 – Verplichting

2.1 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Opdrachtnemer is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Opdrachtnemer is ontvangen.

3.2 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 5 – Contractduur en Uitvoeringstermijn

5.1 In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

 

Artikel 6 – Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

 

Artikel 7 – Betaling

7.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen dertig (30) dagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dertig (30) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen.

8.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

 

Artikel 9 – Klachten

9.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 10 – Opzegtermijn

10.1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

10.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

10.3. Het verlies wordt minimaal gesteld op de door Opdrachtnemer gemaakt kosten. Dan wel, voor zover dit hoger is, bij opzegging door Opdrachtgever:
Bij opzegging binnen één maand voor de eerste dag waarop de diensten uitgevoerd zouden, 50% van de overeengekomen vergoeding.
Bij opzegging tot één week voor de eerste dag waarop de diensten uitgevoerd zouden, 75% van de overeengekomen vergoeding.
Bij opzegging binnen één week voor de eerste dag waarop de diensten uitgevoerd zouden, 100% van de overeengekomen vergoeding.

10.4 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer verliest opdrachtnemer haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichtte Werkzaamheden van nut zijn voor Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

11.2 In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 onverlet.

11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 12.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

11.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart.

 

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.

12.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel 13 – Vrijwaringen

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

13.2 Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.2 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

 

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1 Indien Opdrachtnemer – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

16.2 Partijen (Opdrachtgever en Opdrachtnemer) zijn het erover eens dat Opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Bijlage van toepassing.

16.3 Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

 

Artikel 17 – Beëindiging

17.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

 1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
 3. Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
 4. Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
 5. Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

17.2 Opdrachtnemer is in de in artikel 17.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

17.3 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.

 

Artikel 18 – Overdracht en plichten

18.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 24 mei 2018.

19.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

19.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij deze Verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever in deze Verwerkersovereenkomst worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij Verwerkt als Verwerker. Opdrachtnemer vervult in deze Verwerkersovereenkomst (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens Verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.
 2. Opdrachtgever de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product of dienst, waarvan de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen deel uit maakt;
 3. Partijen het volgende overeenkomen voor bestaande en toekomstige Overeenkomsten waarvan Verwerking van Persoonsgegevens onderdeel is;

 

Artikel 2. Definities

 1. In deze Verwerkersovereenkomst hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
  1. Verwerkingsverantwoordelijke: natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
  2. Verwerker: natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
  3. Betrokkene: natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben;
  4. Verwerkersovereenkomst: deze verwerkersovereenkomst, welke deel uitmaakt van de Overeenkomst;
  5. Overeenkomst(en): elke tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst, bestaand en toekomstig, op grond waarvan Verwerker werkzaamheden verricht met door Verwerkingsverantwoordelijke via een door Verwerker aangeboden product of dienst verzamelde Persoonsgegevens;
  6. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, digitale identificators etc. of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon;
  7. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens;
  8. Datalek: inbreuk in verband met persoonsgegevens. Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;
  9. Autoriteit Persoonsgegevens: toezichthoudende autoriteit. Een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens;
  10. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 3. Duur, looptijd en beëindiging

 1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking
 2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, zullen Partijen in overleg treden omtrent de overdracht van de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker is verplicht de door Verwerkingsverantwoordelijke vereiste medewerking te verlenen. Verwerker kan eventuele kosten die zij maakt in het kader van het vernietigen en/of het terugbezorgen van Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 4. Doeleinden van de Verwerking

 • Verwerker verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te Verwerken. De Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
  Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd.
  3. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
  4. Verwerker Verwerkt in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens, met dien verstande dat deze geen bijzondere Persoonsgegevens, Burgerservicenummers dan wel gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten betreffen, zoals bijvoorbeeld de volgende standaard categorieën:
  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummers;
  • e-mailadressen;
  • IP-adressen;
 • Overige (persoons)gegevens die actief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen, in correspondentie, in gesprekken en telefonisch;
 • Overige (persoons)gegevens die actief zijn verstrekt doordat wordt deelgenomen aan onze diensten
 • en andere mogelijke categorieën van niet bijzondere Persoonsgegevens.

 

 

Artikel 5. Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het melden van de Verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Verwerkersverantwoordelijke staat er jegens Verwerker voor in dat de Verwerking en de inhoud, het gebruik en/of de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

 

Artikel 6. Verplichtingen Verwerker

 1. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke en zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke dienaangaande opvolgen.
 2. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker toestemming om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en deze Verwerkersovereenkomst derde(n) in te schakelen voor de Verwerking.
 3. Verwerker zal technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens om verlies of onrechtmatige Verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) te voorkomen.
 4. Indien er bij Verwerker – of bij een door hem ingeschakelde derde partij (sub verwerker) – sprake is van een beveiligingsincident en/of datalek als bedoeld in de AVG, zal Verwerker dit altijd onverwijld aan Verwerkingsverantwoordelijke melden. Daarbij geeft hij tevens aan:
  1. Wat de oorzaak is van het beveiligingsincident/datalek;
  2. Wat de mogelijke gevolgen zijn van het beveiligingsincident/datalek;
  3. Op welke manier door Verwerker maatregelen zullen worden genomen om deze gevolgen te beperken.
 5. In het geval dat een Betrokkene een verzoek tot inzage, of tot verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorzetten naar Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker geeft hierbij op verzoek en op kosten van Verwerkingsverantwoordelijke haar medewerking. Verwerker mag de Betrokkene van deze afspraak op de hoogte stellen.
 6. Partijen stellen de ander onverwijld op de hoogte van relevante wijzigingen in de Verwerkingsprocessen.
 7. Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens in landen binnen de Europese Unie. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 7. Audits

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om maximaal één keer per jaar een audit uit te voeren ter controle van de afspraken onder deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Verwerker zal de voor de audits benodigde ondersteunende gegevens zoals systeemlogs bewaren.
 3. De personen die de audit uitvoeren zullen zich conformeren aan de beveiligingsprocedures zoals die bij Verwerker van kracht zijn.
 4. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 5. Alle kosten van een audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen. Verwerker kan alle door haar gemaakte kosten doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.
 6. Verwerkingsverantwoordelijke zal niet eerder aanvangen met een audit dan één maand na voorafgaande schriftelijke aankondiging. Indien datum en tijdstip van de audit Verwerker niet gelegen komt, zullen Partijen een nieuwe datum vaststellen in goed overleg.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Verwerker aansprakelijk is voor schade uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst, is de totale aansprakelijkheid van Verwerker beperkt tot vergoeding van de directe schade, en dit tot maximaal het bedrag van de voor het gebruik van de dienst of het product betaalde vergoeding in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 2. Verwerker is aansprakelijk voor de schade geleden door Betrokkenen die op grond van de AVG voor haar rekening komt.
 3. Onverminderd het tweede lid, is aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade uitgesloten. Onder indirecte schade vallen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, en schade als gevolg van aanspraken van derden.

 

Artikel 9. Eigendomsrechten

 1. Alle industriële of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de onder deze Verwerkersovereenkomst te verwerken of verwerkte Persoonsgegevens berusten te allen tijde bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenoplossing

 1. Op deze Verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Verwerker aangewezen om van geschillen kennis te nemen.